Általános Adatkezelési Tájékoztató

Média a Családért Alapítvány

1 Bevezetés

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) „A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) előírásai alapján a Média a Családért Alapítvány (Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 44/D) mint adatkezelő, az alábbi tájékoztatást adja a Rendelet 13. s 14. cikkének megfelelően.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát, és elkötelezett a személyes adatok védelme terén.

Az adatkezelési tájékoztatók folyamatosan elérhetők a www.mediaacsaladert.hu oldalon, és kérésre az adatkezelő külön is megküldi. Bármilyen módosítás vagy változás esetén a honlapon kerül tájékoztatás elhelyezésre, illetve a dokumentum alján ellenőrizhető, hogy milyen keltű és hányadik verziót olvassa. A honlap használatával vagy bármely szolgáltatás igénybevételével, vélelmezzük, hogy a legfrissebb tájékoztatót ismerte meg.

2 Időbeli hatály

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a közzétételével lép hatályba.

3 Tárgyi és személyi hatály

A jelen tájékoztató azokra vonatkozik, akik díjat vesznek át vagy jelölés kapnak valamely díjra.

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
  • a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az Adatkezelő jogos érdeke.

4 Az adatkezelő adatai

Név: Média a Családért Alapítvány
Székhely: 1012 Budapest, Logodi utca 44/d.
Bővebb információ: www.mediaacsaladert.hu weblapon

5 Adatfeldolgozók

Az adatok kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat vesz a cég igénybe igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötött. Az adatfeldolgozók mint címzettek listáját kérésre átadja a cég.

6 A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Google LLC és tagvállalatai, a LinkedIn és tagvállalatai, valamint a Facebook, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelőségi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA – EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adattovábbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

7 Kezelt személyes adatok, a kezelés időtartama, célja,

a) Hozzájárulás alapján végzett adatkezelés:
– A Szervezet honlapján hozzájáruláson alapuló adatkezelést végez
– Hozzájárulásnak minősül:

  1. internetes honlapunk megtekintése során az egy erre vonatkozó négyzet bejelölése
  2. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során, erre vonatkozó technikai beállításokat végrehajtása
  3. valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben a hozzájárulást jelent a személyes adatok tervezett kezeléséhez (ilyen lehet például a weboldal használatának folytatása is).
  4. papír alapon adott Hozzájárulás.

b) Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés:
A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre, az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései irányadók, ezek felsorolása az előző pontokban látható, a szerződéskötéssel és számlázással kapcsolatos adatkezelésbe illesztve.

c) Érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés
Amennyiben a Társaság érdekmérlegelésen alapuló adatkezelést végez erre vonatkozóan előzetesen érdekmérlegelési tesztet készít.

8 A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogok és azok gyakorlásának biztosítása

a) Hozzáférési jog: tájékoztatás kérhető arról, hogy az érintett milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adatok.

b) Helyesbítési jog: ha az adatok változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérni lehet azok helyesbítését, javítását, pontosítását.

c) Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérhető, hogy az általunk kezelt adatokat töröljük.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérhető, hogy az adatkezelést korlátozzuk.

e) Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtatvány kitöltésével, kérhető az adatok hordozása, amely jog gyakorlásával kérhető, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatokat kiadjuk, vagy külön kérés és felhatalmazás alapján átadjuk közvetlenül más, megjelölt szervezetnek.
Fenti kérelem benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatást adunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelem alapján.

f) Hozzájárulás visszavonásához való jog: hozzájárulás alapján kezelt adatok esetén, mindenkit megillet a hozzájárulás visszavonásának joga, amely azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűségét.

g) Panasz jog: amennyiben valakit az adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz, amely Magyarországon:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Honlap: http://naih.hu
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék (vagy az érintett lakóhelye szerinti bármely Törvényszék) előtt keresetet lehet indítani a Szervezettel szemben, a személyes adatok védelme megsértése esetén.

h) Tiltakozási jog: jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, mindenkit tiltakozási jog illet meg, e jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben. Tiltakozás esetén, e személyes adatokat nem fogjuk tovább kezelni.

9 Az adatok biztonsága és minőségbiztosítás

Mindenre kiterjedő szabályozással rendelkezünk az általunk kezelt adatok, információk biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi tagunkra kötelező, és amelyet valamennyi – az adatokhoz hozzáféréssel rendelkező – kollégánk ismer és alkalmaz, erre rendszeresen oktatjuk, képezzük őket.

A személyes adatokat saját informatikai eszközeinken tároljuk, amelyhez jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá, a munkaállomásaink jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.
A Szervezet valamennyi informatikai eszközén rendszeres és folyamatos kártékony szoftverek elleni védelem biztosított.

Az iratkezelés során is betartjuk az adatbiztonság követelményeit, amelyet iratkezelési eljárásrendben rögzítettünk. Részletes szabályokkal rendelkezünk az iratok megsemmisítésére, tárolására, kiadványozására vonatkozóan.
A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyi kör fér hozzá.

Kelt: Budapest 2019. december 1.
Verziószám: 1.0