Nyereményjáték-szabályzat

Média a Családért-díj 2023 | Közönségszavazás

A Média a Családért Alapítvány (Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 44./D; Adószám: 18260993-2-41), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Szabályzat) meghatározott nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezi.

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

I. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azon természetes személyek vehetnek részt, akik cselekvőképesek, illetve nem állnak cselekvőképességüket e tekintetben korlátozó bármely korlátozás alatt, betöltötték a 18. életévüket, elfogadják és betartják a Szabályzatot, és eleget tesznek a játék kiírásában foglalt feltételeknek (továbbiakban: Felhasználó).
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

II. Nyereményjáték időtartama

A Nyereményjáték 2023. december 1-én kezdődik és 2024. január 10-én éjfélkor zárul. A Felhasználók a fentiekben megnevezett időszakban akkor regisztrálnak a játékba, ha 2023. január 10. éjfélig szavaznak a Média a Családért-díj jelöltjeire.

III. A Nyereményjáték menete
A Felhasználó a játék időtartama alatt felkeresi a Média a Családért Alapítvány oldalait, értesül a játék részleteiről, valamint a játék szabályairól a nyilvános játékszabályzat elolvasásával.
A Felhasználó a Nyereményjátékban nem regisztrálhat az eredeti Felhasználó helyett vagy nevében más személyt.
Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Felhasználót terheli és a költség mértéke függhet a Felhasználó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.

IV. Nyeremények, sorsolás
A szavazók közül 15 db nyertest sorsolunk ki, akik Képmás-ajándékcsomagot kapnak. A nyeremények sorsolását a Szervező számítógépes algoritmus segítségével véletlenszerűen végzi. A Nyereményjátékban a Szervező megfelelő számú, így minden nyereményre egy nyertest sorsol ki a Felhasználók közül. A nyertesnek először kisorsolt Felhasználó jogosult a nyereményt átvenni.
A Nyereményjáték nyerteseit 2024. január 31-ig sorsoljuk ki. A nyerteseket az előfizetéskor megadott elérhetőségeiken értesítjük, a nyertesek névsorát a mediaacsaladert.hu oldalon 2024. február 2-án közzétesszük.
A Nyereményjátékban annak időtartama alatt a Felhasználók az alábbi nyereményekre tehetnek szert:

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

• 1 db Képmás-ajándékcsomag (Tartalma: 1 éves Képmás magazin előfizetés, 1 db Képmás vászontáska, 1 db Ikertükör c. könyv, 1 db Szörnyek a szobádban című mesekönyv)

A nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja. Egy Felhasználó csak egy nyereményre jogosult.

VI. Nyeremény átvétele
A nyereményeket Szervező postai úton kézbesíti. A nyerteseknek az értesítés elküldése után számított 15 (tizenöt) naptári napon belül van lehetőségük elfogadni a nyereményt, valamint megadni postai címüket, ahová a nyereményt a Szervező kézbesíteni tudja. Amennyiben a nyertes a fentiekben jelzett határidőt elmulasztja, a nyereményre többé nem tarthat igényt.
Az a nyertes Felhasználó, aki a posztokban leírtak szerint, a fenti határidőben nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.
Amennyiben a nyertes Felhasználó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A nyeremények készpénzre át nem válthatók.
A Szervezők vállalják, hogy kifizetik a nyereményre (esetlegesen) közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adót vagy egyéb esetleges járulékot is. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

VII. Felhasználó kizárása a játékból
A Szervezők jogosultak saját belátásuk szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Felhasználót, illetve Felhasználói regisztrációt a Nyereményjátékból:

  • aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha nem töltötte be a 18. életévét vagy regisztrációja más okból nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek vagy egyébként jogszabályt sért;
  • aki a Szervezők alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;
  • aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
  • aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg;
  • aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel;
  • aki valótlan, vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személyt regisztráljanak Felhasználóként;
  • akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak lát törölni, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Felhasználó kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit.

A Felhasználó kizárása esetén az adott Felhasználó nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Felhasználó helyett saját belátása szerint egy másik Felhasználót hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.
A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeihez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomására jutott információk alapján hozza meg döntését. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni.
A Szervező attól függetlenül jogosult dönteni a kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomására. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb a játék zárását követő 30 napon belül van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőnek nem áll módjában megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

VIII. A Szervező felelőssége
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

IX. Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. Módosítás esetén értesítjük a Felhasználókat a részletekről a kepmas.hu oldalon.
A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg.
A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.
A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.
A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
X. Adatvédelmi nyilatkozat
A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13-15. cikkei szerint tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán (Infotv. 5. § (1) bek. a) pontján, illetve (2) bek. a) pontján, továbbá GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján) alapul.
A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének, telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben Szervező megismerhesse.
A Nyereményjáték során a Szervező a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:
– név, – e-mail cím, – telefonszám, – lakcím.
Az adatokat kizárólag a Szervezőnek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg.
Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a Nyereményjáték teljes lezárásáig tart.
A Szervező tájékoztatja a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet a Szervezőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szervező. A Felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási jog, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezőkkel, vagy egyébként a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.